Warunko korzystania
Przeczytaj uważnie ten dokument przed skorzystaniem z usług http://www.bulls-and-bears-trades.com/
Niniejsza Umowa z użytkownikiem (zwana dalej „Umową") określa warunki, na jakich BULLS&BEARS TRADES (numer licencji 793714), zarejestrowana międzynarodowo firma w Wielkiej Brytanii (zwana dalej „Firmą", „My") świadczy usługi w witrynie internetowej http://www.bulls-and-bears-trades.com/ (dalej „Usługa", „Usługi").
Niniejsze warunki wchodzą w życie po zawarciu umowy między klientem a Firmą. Odwiedzając witrynę internetową Firmy, uzyskując dostęp do usług Firmy, potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz te warunki. Pojęcia „Klient", „Ty" i „Twój" użyte w tym dokumencie odnoszą się do Ciebie lub dowolnej osoby, którą reprezentujesz, Twoich przedstawicieli lub przedstawicieli tej osoby, Twoich następców i podmiotów stowarzyszonych oraz do któregokolwiek z twoich lub ich.
Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z usług Firmy i niezwłocznie poinformuj nas o swoim braku zgody.
Legalność użytkowania
Przyjmujesz do wiadomości iw pełni rozumiesz, że możliwość dostępu do usługi Firmy nie oznacza automatycznie, że korzystanie z niej jest legalne.
Aby korzystać z usługi, musisz być pełnoletni (co najmniej 18 lat). Jeśli osiągniesz pełnoletność w swoim kraju lub terytorium zamieszkania w wieku powyżej osiemnastu (18) lat, możesz skorzystać z usługi dopiero po osiągnięciu odpowiedniego wieku pełnoletności. Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz i gwarantujesz, że osiągnąłeś pełnoletność zgodnie z powyższym. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania udokumentowanego potwierdzenia wieku. Twoje konto może zostać zawieszone do czasu otrzymania odpowiedniego potwierdzenia Twojego wieku, jeśli Firma zażąda takiego potwierdzenia.
Korzystanie z usług Spółki nie może być również realizowane w krajach i terytoriach, w których tego typu transakcje finansowe są niedozwolone. Korzystanie z usługi nie jest dozwolone, jeśli jesteś mieszkańcem lub obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz i gwarantujesz, że jesteś mieszkańcem kraju lub terytorium, w którym korzystanie z usługi nie jest zabronione, oraz potwierdzasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, nie jesteś rezydentem ani obywatelem Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ujawnienie ryzyka".

Prowizja za usługi. Zakończenie korzystania z usługi
Firma przyznaje użytkownikowi niewyłączne, nieprzenoszalne i ograniczone prawo do dostępu i korzystania z usługi (bez publicznej demonstracji użytkowania), w tym wszystkich dostępnych materiałów usługi (zwanych dalej Materiałami) na komputerze użytkownika zgodnie z niniejszą Umową (dalej „Przepis").
Świadczenie prawa do korzystania z Usługi przez Firmę może zostać zakończone (czasowo lub na stałe, w całości lub w części) według uznania Spółki, za uprzednim powiadomieniem lub bez. Po wygaśnięciu przyznania prawa użytkowania, Spółka ma prawo:
 1. usunąć lub dezaktywować swoje konto,
 2. zablokować swój adres e-mail i / lub adres IP lub w inny sposób zaprzestać korzystania z Usługi
 3. podejmij inne działania, aby uniemożliwić korzystanie z Usługi.
Po wygaśnięciu przyznania prawa do korzystania z Usługi, wszystkie pozostałe postanowienia umowy pomiędzy Tobą a Firmą oraz niniejszej Umowy pozostają w mocy. Przyznanie prawa do korzystania z usługi Spółki wygasa również automatycznie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 1. naruszenie przez Ciebie umowy;
 2. utrata ważności Twoich oświadczeń i gwarancji wynikających z niniejszej Umowy;
 3. ogłoszenie upadłości i wyznaczenie przedstawiciela lub zarządcy całego lub większości majątku i aktywów;
 4. Twoja śmierć lub niepełnosprawność;
 5. likwidacja Twojej firmy (jeśli reprezentowałeś interesy osoby prawnej);
 6. Twoja odmowa podania lub potwierdzenia informacji wymaganych przez Firmę zgodnie z niniejszą Umową.

Konta. Usługa. Transakcje
Aby korzystać z usługi Firmy, należy otworzyć konto w usłudze (dalej „Konto"). Niniejszą Umową potwierdzasz i gwarantujesz, że wszystkie informacje podane podczas otwierania konta są kompletne i dokładne. Zgadzasz się aktualizować te informacje w odpowiednim czasie w przypadku ich zmiany lub na stosowne żądanie Spółki. Otwierając konto w imieniu firmy lub innej osoby, na mocy niniejszej Umowy, potwierdzasz i gwarantujesz, że masz upoważnienie i zdolność do działania jako strona niniejszej Umowy, a podjęte przez Ciebie zobowiązania są wiążącymi okolicznościami dla firmy lub osoby, w której imieniu działasz. Nie możesz korzystać z konta innej osoby lub podmiotu bez pozwolenia. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta, ograniczony dostęp do niego osób trzecich oraz wszystkie czynności wykonywane na Twoim koncie. Twoim obowiązkiem jest natychmiastowe powiadomienie nas w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia Twojego konta. Przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieautoryzowanego korzystania z Twojego konta lub dostępu do niego przez osoby trzecie. Zwalniasz Firmę z odpowiedzialności za szkody i zwalniasz ją z ewentualnych roszczeń w związku z takim nieuprawnionym użyciem. Możesz otworzyć tylko jedno konto i nie możesz udostępniać swojego konta żadnej innej osobie ani podmiotowi. Aby otworzyć dodatkowe konta handlowe, należy skontaktować się ze swoim menedżerem konta. Jeśli Firma ma uzasadnione powody, by sądzić, że konto zostało utworzone w celu oszustwa i / lub kilka kont zostało utworzonych bez zgody opiekuna konta, Firma zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich transakcji związanych z takimi kontami. Udzielasz Firmie prawa, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, w dowolnym momencie do żądania informacji, które Firma uzna za niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości i dostarczonych przez Ciebie informacji. Takie wnioski mogą obejmować prośbę o dodatkowe dane osobowe, które umożliwią Firmie zidentyfikowanie Ciebie. Może być konieczne podjęcie kroków w celu zweryfikowania, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail lub instrumentów finansowych. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji Twoich danych w zewnętrznych bazach danych lub w innych źródłach, w celu zażądania przedstawienia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość. Oferujemy islamskie konta Forex, znane również jako rachunki walutowe bez swapu, ponieważ ten typ konta nie pobiera ani nie księguje swapów i odsetek za przeniesienie pozycji na inny dzień. Takie relacje są zgodne z islamskimi zasadami religijnymi. Zgodnie z postanowieniami islamu wszelkie transakcje biznesowe, w których jedna ze stron musi zapłacić lub otrzymać określony procent od drugiej, są zabronione. Konta typu swap-free powinny być używane wyłącznie przez muzułmanów z powodów religijnych. Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o stosowne uzasadnienie i / lub potwierdzenie potrzeby korzystania z takiego konta. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia takiego wniosku według własnego uznania bez wyjaśnienia lub uzasadnienia. Niniejsza umowa oznacza, że użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z wolnych od swapów kont handlowych w celu generowania zysku ze swapów jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia statusu wolnego od swapów przypisanego do dowolnego konta handlowego w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, bez potrzeby wyjaśniania lub uzasadniania. W przypadku jakiejkolwiek formy naruszenia, oszustwa, manipulacji, arbitrażu odsetkowego, zwrotu gotówki lub innych form nieuczciwych lub oszukańczych działań związanych z kontami bez swapu, zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do wykonania następujących czynności:
 • natychmiast usunąć status „bez swapu" z dowolnego rachunku handlowego takiego klienta;
 • skorygować i odzyskać wszelkie nieobciążone swapy oraz wszelkie nieopłacone odsetki i / lub wydatki związane z kontem „bez swapów" takiego klienta w okresie, w którym te konta zostały przekształcone w status „bez swapów";
 • natychmiast zamknij wszystkie rachunki handlowe takiego klienta, anuluj wszystkie transakcje przeprowadzone przez klienta na tych rachunkach u Nas i anuluj wszelkie zyski otrzymane przez takiego klienta na rachunku handlowym u Nas.
Możemy zmieniać, modyfikować i poprawiać część lub całość powyższych zasad dotyczących kont bez swapów według własnego uznania bez konieczności podawania jakichkolwiek wyjaśnień lub uzasadnień. Usługa Spółki umożliwia między innymi przeprowadzanie transakcji na określonych aktywach, w tym walutach, instrumentach finansowych, które definiuje się jako kontrakty na różnice kursowe i inne papiery wartościowe. Przyjmujesz do wiadomości iw pełni rozumiesz, że korzystając z naszej usługi, bierzesz udział w jakiejkolwiek działalności, bezczynności, kupnie, sprzedaży, aukcji lub jakiejkolwiek innej transakcji (zwanej dalej łącznie „transakcjami") na rynku jako osoba działająca w naszym imieniu, a my nie działamy w jako Twojego agenta podczas wykonywania wszelkich transakcji finansowych i handlowych. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś bezpośrednio i w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich swoich zobowiązań w związku z Twoimi transakcjami na rynku dokonywanymi z wykorzystaniem usług Firmy. Po wykonaniu wszystkich procedur zapewniających bezpieczeństwo i identyfikację związaną z korzystaniem z usługi Spółki, Spółka zapewnia dostęp do usługi w przypadku braku innych umów lub instrukcji. Wszystkie odniesienia do naszych godzin handlu są podane w czasie Greenwich (Greenwich Mean Time) w formacie 24-godzinnym. Serwis Spółki jest dostępny przez cały czas od 22:00 GMT w niedzielę do 22:00 GMT w piątek (zimą) lub od 23:00 GMT w niedzielę do 23:00 GMT w piątek (latem) co tydzień, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, kiedy rynki finansowe są zamknięte oraz w przypadkach, gdy rynki są zamknięte z powodu braku płynności instrumentów finansowych. Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia każdego instrumentu finansowego. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany godzin otwarcia według własnego uznania, w takim przypadku odpowiednie zmiany zostaną odzwierciedlone na stronie internetowej Spółki w celu przekazania tych informacji. Klienci mają możliwość przeprowadzania operacji handlowych przez telefon w godzinach handlu. Przyjmujesz do wiadomości, że Firma może zamknąć transakcje CFD po ostatniej dostępnej cenie rynkowej w ostatnim dniu wygaśnięcia kontraktu. Godzina zamknięcia jest podana na stronie internetowej firmy.

Firma oferuje klientom różne rodzaje spreadów w zależności od rodzaju rachunków.
 • Firma oferuje stały spread na platformie internetowej. Stały spread nie zmienia się w czasie ani w warunkach rynkowych.
 • Firma oferuje zmienne spready na platformie handlowej UTIP. Pływające spready na rynkach Forex i CFD oznaczają stale zmieniającą się kwotę między Ask i Bid, w zależności od zmienności rynku i dostępnej płynności.
Akceptujesz, że minimalny czas na wykonanie transakcji na platformie internetowej to 3 minuty. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji w przypadkach, gdy czas między otwarciem transakcji a zamknięciem jest krótszy niż trzy minuty. Nie ma minimalnych ram czasowych dla otwartych pozycji przez terminal MT4. Maksymalny okres utrzymywania otwartej pozycji na platformie internetowej to 21 dni. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia transakcji pozycjami, które pozostają otwarte dłużej niż 21 dni. W przypadku otwarcia zamówienia na podstawie umowy z określoną datą wygaśnięcia, zamówienie zostanie zamknięte po 21 dniach lub w dniu określonym w umowie jako data wygaśnięcia (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Poziom stop-out to poziom, przy którym otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte w celu uniknięcia dalszych strat i przeniesienia rachunku do trybu salda ujemnego. W przypadku korzystania z terminala UTIP poziom „stop-out" jest obliczany w następujący sposób: środki / zabezpieczenie dla otwartych transakcji x 100%. Domyślny poziom stop-out w terminalu UTIP to 20% dla kont minimalnych i standardowych oraz 1% dla kont złotych i platynowych. Na platformie internetowej poziom stop-out jest obliczany w następujący sposób: rzeczywiste środki na koncie w danym momencie, biorąc pod uwagę otwarte (zmienne) nierentowne i / lub zyskowne pozycje / wynik finansowy na rachunku handlowym, z wyłączeniem otwartych pozycji handlowych x 100%. Na platformie internetowej domyślny poziom stop-out to 0%. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany poziomu stop-out według własnego uznania bez uprzedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w zależności od warunków rynkowych (w celu ograniczenia możliwego ryzyka). Krytyczne minimalne i maksymalne wielkości partii zależą od rodzaju konta, jak wskazano na stronie internetowej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany krytycznych maksymalnych i minimalnych wielkości partii według własnego uznania. WIESZ I AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE MOGŁEŚ STRACIĆ PIENIĄDZE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG (W TYM SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI) ORAZ ZABEZPIECZENIA. Korzystanie przez użytkownika z usług Firmy jest ściśle ograniczone warunkami niniejszej umowy (w tym dokumentami wymienionymi w tekście umowy) i ograniczeniami technicznymi związanymi z usługami Spółki. Firma przeprowadza Twoje transakcje jako usługę „tylko do realizacji". Wykonujemy Twoje transakcje, nawet jeśli nie są one dla Ciebie opłacalne. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje transakcje. Przyjmujesz do wiadomości iw pełni akceptujesz, że nie odpowiadamy za monitorowanie Twoich transakcji. W przypadku, gdy w pewnym momencie zdecydujemy się według naszego wyłącznego uznania monitorować Twoje transakcje z jakiegokolwiek powodu, przez to działanie nie bierzemy odpowiedzialności za Twoje transakcje i nie mamy obowiązku doradzania Ci w związku z Twoimi transakcjami. Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższego, nie jesteśmy zobowiązani do dokonywania wpłat ani zamykania jakichkolwiek otwartych pozycji. Klienci mają możliwość przeprowadzania operacji handlowych przez telefon w godzinach handlu. W celu telefonicznego wykonywania operacji handlowych, pracownicy Spółki mogą udzielić Klientom telefonicznej pomocy technicznej w zakresie otwierania / zamykania / zmiany parametrów (take profit, stop loss) transakcji w imieniu Klientów. Jeżeli Klienci nie zgadzają się na korzystanie z tej usługi Firmy, mogą powiadomić o tym Firmę lub nie korzystać z tej usługi. W celu otwarcia / zamknięcia / zmiany transakcji lub złożenia zamówienia, Klient musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (jego menedżerem). Klient ma również prawo do kontaktu telefonicznego ze Spółką w celu uzyskania regularnej pomocy technicznej przy otwieraniu / zamykaniu / zmianie transakcji. W takim przypadku kierownik Spółki prowadzi regularną komunikację telefoniczną z Klientem w celu pomocy Klientowi w wykonywaniu operacji handlowych.

Otwierając oferty za pomocą telefonu, musisz:
1. Zidentyfikuj się, wprowadzając swoje nazwisko, imię, nazwisko rodowe i login do konta.
2. W razie potrzeby odpowiedz na ewentualne pytanie zabezpieczające (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane Spółce przez Klienta).
3. Potwierdzenie warunków otwarcia (rodzaj opcji, wielkość pozycji, kierunek, wygaśnięcie opcji) transakcji (sprzedaj-kup), take profit, stop loss (jeśli to konieczne). Menedżer informuje Klienta o aktualnym kursie aktywa i otrzymuje zgodę Klienta na otwarcie transakcji po określonym kursie.

Zamykając transakcje telefonicznie, Klient musi:
1. Zidentyfikuj się, wprowadzając swoje nazwisko, imię, nazwisko rodowe i login do konta.
2. W razie potrzeby odpowiedz na ewentualne pytanie zabezpieczające (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane Spółce przez Klienta).
3. Określ dokładną transakcję, która ma zostać zamknięta.
W przypadku telefonicznej zmiany umowy Klient musi:
1. Zidentyfikuj się, wpisując swoje nazwisko, imię, nazwisko rodowe i login do konta.
2. W razie potrzeby odpowiedz na ewentualne pytanie zabezpieczające (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane Spółce przez Klienta).
3. Określ dokładnie transakcję, której parametry wymagają zmiany, a także wskaż, jakie zmiany należy wprowadzić. Przed zawarciem transakcji przez telefon sprawdzana jest obecność salda depozytu zabezpieczającego niezbędnego do otwarcia transakcji.

W celu zapewnienia jakości rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Zgadzasz się, że wszystkie rozmowy między Tobą a personelem firmy będą nagrywane bez wcześniejszego powiadomienia. Przyjmujesz do wiadomości, że te nagrania i wyniki ich transkrypcji mogą służyć jako dowód w przypadku sporów. Klient zgadza się, że przy zdalnym sposobie otwierania / zamykania / zmiany transakcji od momentu otrzymania polecenia / zgody Klienta na otwarcie / zamknięcie / zmianę transakcji mogą wystąpić wahania kursu aktywów. Klient akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się nie mieć roszczeń z tytułu takich wahań w przypadku korzystania ze zdalnej metody otwierania / zamykania / zmiany transakcji. Potwierdzeniem wykonania dyspozycji Klienta przy otwieraniu / zamykaniu / zmianie transakcji na rzecz Spółki będzie zgoda na ten sposób otwierania / zamykania / zmiany transakcji, wyrażona poprzez akceptację warunków niniejszej Umowy, a także nagranie rozmowy telefonicznej z Klientem. Stosowanie opisanej w tym punkcie metody prowadzenia działalności handlowej nie prowadzi do zawarcia przez Spółkę i Klienta odrębnej umowy, w tym umowy o zarządzanie zaufaniem itp. Wszystkie operacje handlowe wykonywane przy pomocy pomocy technicznej Firmy są wykonywane przez Klienta i według jego uznania. Firma, jak we wszystkich innych przypadkach, nie ponosi odpowiedzialności za wyniki tych transakcji. Kalkulacja ceny, zysków lub strat związanych z transakcjami w momencie otwierania i zamykania transakcji opiera się na naszym przybliżonym oszacowaniu bieżących cen rynkowych i oczekiwanych poziomów stóp procentowych, prognozowanej zmienności i innych warunków rynkowych w okresie transakcji. Wskaźniki te opierają się na złożonych obliczeniach arytmetycznych i są określane przez nas wyłącznie według naszego uznania. Obliczenia te uwzględniają korzystny dla nas spread, co oznacza, że użyte wskaźniki mogą znacznie różnić się od cen na rynku pierwotnym, na którym takie transakcje mają miejsce. Firma nie zapewnia fizycznej dostawy waluty (ani innych papierów wartościowych) na potrzeby transakcji. Wszelkie zyski lub straty, które uzyskasz w wyniku przeprowadzonych transakcji, są przechowywane na Twoim koncie lub wypłacane z konta po zakończeniu transakcji. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że w przypadku, gdy transakcja zostanie zakończona po cenach, które nie odzwierciedlają faktycznego stanu rynku, z jakiegokolwiek powodu (w tym niezidentyfikowany błąd oprogramowania, nagła awaria lub jakikolwiek inny powód, który może skutkować nieprawidłową ceną), Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania takich transakcji.

Ograniczenia w korzystaniu z usług i transakcji

Ty, Twoje transakcje i korzystanie z usług Firmy muszą być zgodne z następującymi warunkami, wymogami i ograniczeniami: Nie możesz oszukiwać, popełniać oszustw ani wprowadzać Spółki w błąd w jakikolwiek sposób. Nie możesz korzystać z usług Firmy w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony i nie jest przeznaczony dla Ciebie. Nie masz prawa wyłączać, omijać ani w inny sposób ingerować w komponenty związane z bezpieczeństwem usług Firmy lub te, które powodują ograniczenia w działaniu usługi. Zgadzasz się nie korzystać z usług Firmy do jakiejkolwiek nielegalnej działalności. Nie masz prawa do wpłacania depozytu lub w jakikolwiek sposób przelewania do serwisu i / lub swojego konta jakichkolwiek środków, które zostały uzyskane w wyniku nielegalnej działalności. Zabrania się używania oprogramowania antywirusowego, kodu komputerowego, pliku lub programu opracowanego w celu tymczasowego zawieszenia, zniszczenia, ograniczenia lub monitorowania działania oprogramowania komputerowego, sprzętu i systemów telekomunikacyjnych w związku z korzystaniem z usług Spółki. Nie masz prawa korzystać z usług Firmy w jakikolwiek sposób, który może pociągać za sobą pociągnięcie Firmy do odpowiedzialności karnej lub cywilnej w jakimkolwiek kraju i na jakimkolwiek terytorium. Nie możesz podejmować żadnych działań, które powodują lub mogą powodować, naszym zdaniem, nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury technologicznej, a tym samym nakładanie na nią nadmiernych wymagań. Nie masz prawa nawiązywać żadnych relacji finansowych ze swoim opiekunem, brokerem, przedstawicielami działu technicznego działu klienta i innymi pracownikami firmy. W przypadku takich transakcji transferowych zostaną one uznane za oszukańcze i zostaną natychmiast przekazane organom nadzoru finansowego do przeglądu. Nie możesz odsprzedawać ani zapewniać dostępu do usług Spółki stronom trzecim, kopiować materiałów dostępnych w serwisie Spółki, w celu odsprzedaży lub do innych celów niż osobiste korzystanie z usług Spółki. Zabrania się korzystania z usług Firmy w celu, który może obejmować zniewagi, zastraszanie, naruszenie prywatności, nękanie, zniesławienie, groźby lub inne działania, które są niezgodne z prawem, przestępcze, nieetyczne, nienawistne i obrażające godność.
Nie masz prawa podawać błędnych informacji i / lub błędnych danych w związku z korzystaniem z serwisu Spółki. Zobowiązujesz się do aktualizowania wszystkich informacji o Tobie przekazanych Firmie. Nie możesz w żaden sposób nękać Firmy, jej pracowników, kontrahentów i innych agentów. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że możemy używać zarówno ręcznych, jak i automatycznych środków, aby sprawdzić, czy przestrzegasz wymagań określonych w Ograniczeniach użytkowania. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo, według naszego wyłącznego uznania, do określenia, czy przestrzegasz ograniczeń użytkowania. W przypadku, gdy dowiemy się o możliwych naruszeniach „Ograniczeń użytkowania" lub innych naruszeniach niniejszej Umowy, Spółka ma prawo wszcząć dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia, które może obejmować zebranie informacji o Tobie, osobach, które mają wobec Ciebie roszczenia oraz innych materiałów i informacji, które Spółka uzna za niezbędne do uzyskania pełnych informacji. Zgadzasz się spełnić nasze uzasadnione żądania, które mogą pojawić się podczas dochodzenia w sprawie jakiegokolwiek naruszenia. Żaden pracownik i / lub były pracownik, który obecnie lub wcześniej pracował w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy dla nas lub w którejkolwiek z naszych powiązanych firm, nie może, podczas stosunku pracy jako pracownik lub były pracownik, z nami lub z jakąkolwiek firmą powiązane z nami stają się klientami którejkolwiek z naszych marek (bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub z partnerami, podmiotami stowarzyszonymi lub innymi stronami trzecimi) bez naszej pisemnej zgody. W przypadku, gdy mamy powody, by sądzić, że nasz pracownik i / lub były pracownik handluje jedną z marek firmy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, osobiście i / lub za pośrednictwem osób trzecich, uważamy taki handel za naruszenie. W takich okolicznościach konto lub rachunki pracownika i / lub byłego pracownika oraz wszystkie otwarte pozycje są natychmiast zamykane, a wszelkie środki na rachunku obciążane. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań przeciwko Tobie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia „Ograniczeń użytkowania" lub w przypadku innego nieuprawnionego korzystania z Usługi, w tym odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej. Jakiekolwiek użycie naszych systemów komputerowych bez wyraźnej zgody na mocy niniejszej Umowy stanowi naruszenie Umowy oraz obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania i / lub zamknięcia transakcji, którą określimy jako taką, która naszym zdaniem została przeprowadzona z naruszeniem Umowy (w tym „Ograniczenia użytkowania"). Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższego, w przypadku, gdy uważamy, że wielokrotnie przeprowadzasz transakcje z naruszeniem niniejszej Umowy (w tym „Ograniczenia użytkowania"), możemy anulować i / lub zamknąć wszystkie Twoje transakcje.

Materiały serwisowe
Korzystając z usług Firmy uzyskujesz szeroki zakres informacji, danych i materiałów z wielu źródeł (zwanych dalej „Materiałami"). Materiały mogą zawierać informacje rynkowe (zwane dalej „informacjami rynkowymi"), notowania, wiadomości, opinie analityków, dane badawcze, wykresy i inne informacje, dane i materiały, które otrzymujemy od stron trzecich (dalej „materiały osób trzecich "). Firma nie ponosi odpowiedzialności za materiały osób trzecich. Wszystkie materiały są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, Firma nie gwarantuje dokładności, aktualności, kompletności i oryginalności jakichkolwiek materiałów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, które możesz napotkać w wyniku korzystania z tych materiałów poza usługami Spółki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za decyzje handlowe podjęte przez Ciebie w wyniku przestudiowania tych materiałów. Informacje rynkowe nie mają służyć jako porady inwestycyjne. Firma ostrzega, że udzielamy informacji wyłącznie w celu zapoznania się i ułatwienia korzystania z usługi. Możemy tworzyć linki do stron internetowych osób trzecich, które są całkowicie niezależne od nas. Nie odpowiadamy za dokładność treści tych niezależnych źródeł. Powtarzamy, że wszystkie materiały (w tym informacje rynkowe i materiały od stron trzecich) są dostarczane „tak, jak są" i wyłącznie do użytku w ramach usługi. Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższego, zdajesz sobie sprawę i akceptujesz fakt, że materiały mogą nie w pełni odpowiadać rzeczywistej sytuacji poza systemem. Na przykład określone kursy wymiany dla par walutowych w usłudze mogą być opóźnione w stosunku do rzeczywistego kursu dla tej pary walutowej. Informacje rynkowe mogą szybko stać się niewiarygodne z różnych powodów, w tym na przykład ze zmian warunków rynkowych lub okoliczności ekonomicznych. Nie zobowiązujemy się do aktualizacji materiałów (w tym informacji rynkowych) i możemy zaprzestać dostarczania niektórych lub wszystkich materiałów w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie możesz kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, publicznie publikować, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób wykorzystywać materiałów w jakimkolwiek celu. Wszystkie materiały, w tym materiały i teksty osób trzecich, grafiki, zdjęcia, muzyka, filmy, oprogramowanie, skrypty, znaki towarowe, znaki usługowe i logo są chronione prawem autorskim, chronione prawem o znakach towarowych i prawach własności zgodnie z prawami odpowiednie kraje i terytoria. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone, zgadzasz się nie kopiować, nie modyfikować, nie publikować, nie przesyłać, nie rozpowszechniać, nie brać udziału w transferze lub sprzedaży, nie tworzyć prac pochodnych ani nie wykorzystywać w żaden inny sposób całości lub części materiałów. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki, które firma edytuje lub aktualizuje w niniejszej umowie, publikując odpowiednie zmiany w witrynie, a kontynuując handel na platformie, akceptujesz te warunki i zgadzasz się na przyszłe zmiany. Za każdym razem, gdy zmiany warunków Umowy są wprowadzane na tej stronie, firma publikuje je na stronie. Wszystkie zmiany wejdą w życie dziesięć dni od daty ich pierwszego opublikowania na stronie lub pierwszego skorzystania z naszej strony internetowej po wprowadzeniu poprawki (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Jeśli nie zgadzasz się z określonymi zobowiązaniami związanymi ze zmianami warunków Umowy, prosimy o niekorzystanie z Usługi lub uzyskiwanie dostępu do Usługi i poinformowanie nas o tym niezwłocznie na piśmie
Wpłaty i wypłaty środków
Aby uczestniczyć w transakcjach, musisz dokonać wpłaty na swoje konto (Depozyt). Możesz dokonać wpłaty na swoje konto, korzystając z dowolnej formy płatności dostępnej w serwisie Spółki za pośrednictwem działu technicznego, w wybranym przez siebie czasie i według własnej decyzji. Firma zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub skracania formularzy wpłaty według własnego uznania i bez specjalnego ostrzeżenia. Dokonując wpłaty w jakiejkolwiek innej walucie bazowej innej niż dolary amerykańskie, akceptujesz fakt, że dodatkowe środki mogą zostać pobrane z Twojej karty bankowej w celu pokrycia kosztów wymiany walut i prowizji. W przypadku, gdy dokonujesz wpłaty za pomocą elektronicznego przelewu bankowego, możesz korzystać tylko z jednego konta bankowego, które musi znajdować się w Twoim kraju zamieszkania i być otwarte na Twoje nazwisko. Musisz przesłać nam oryginalne potwierdzenie SWIFT lub potwierdzenie przelewu, które uznamy za satysfakcjonujące, w celu potwierdzenia, że wpłata została dokonana elektronicznym przelewem bankowym. W przypadku braku takiego potwierdzenia, kaucja przesłana przelewem elektronicznym może zostać zwrócona. W przypadku dokonania wpłaty w jakikolwiek inny sposób (w tym portfele elektroniczne, systemy przelewów pieniężnych i systemy płatności internetowych), Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zasad, przepisów i norm, które wydają się nam niezbędne w związku z taką wpłatą. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Firma angażuje niezależną stronę trzecią, agenta płatności lub giełdę internetową do przeprowadzania transakcji. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że osoba trzecia lub agent płatniczy działa zgodnie z Twoimi instrukcjami i przekazuje fundusze w Twoim imieniu do Firmy bez zobowiązań, ograniczeń ani gwarancji. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie masz prawa żądać przeniesienia środków od strony trzeciej lub agenta płatniczego w jakikolwiek sposób, z jakiegokolwiek powodu i pod pretekstem. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jakakolwiek osoba trzecia lub agent rozliczeniowy dokonuje jedynie Twoich rozliczeń ze Spółką i nie są oferowane żadne usługi finansowe z ich strony. Przyjmujesz do wiadomości, że nie korzystasz z usług strony trzeciej / agenta płatniczego ani ich podmiotów stowarzyszonych jako dostawców usług finansowych, ale wyłącznie jako bezpieczną metodę przesyłania środków. Przyjmujesz do wiadomości, że po zawarciu ugody nie będziesz mieć żadnych przyszłych ani potencjalnych roszczeń wobec osoby trzeciej lub agenta płatniczego. Środki na Twoim koncie mogą ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych transakcji. Możesz wykorzystać środki na swoim koncie do przeprowadzania transakcji. Podczas transakcji środki są pobierane z Twojego konta w celu otwarcia pozycji. Po zakończeniu transakcji Twój zysk lub strata zostaną odzwierciedlone na Twoim koncie. Środki zdeponowane na Twoim koncie są zdeponowane na rachunkach bankowych Firmy w bankach i instytucjach kredytowych zlokalizowanych w Europie i Azji i nie mogą być oddzielone od innych środków, w tym naszych środków własnych i środków innych użytkowników usługi. Zgadzasz się, że Firma nie płaci odsetek od środków zdeponowanych na Twoim koncie i ma prawo wykorzystywać Twoje środki w jakikolwiek sposób, dopóki nie zostaną one przez Ciebie wycofane zgodnie z niniejszą umową. Możesz ubiegać się o wypłatę środków ze swojego konta (dalej „Wypłata"). Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania wypłat w dowolny rozsądny sposób według własnego uznania, zgodnie z naszymi zasadami i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeżeli nie otrzymałeś zgody Spółki na inny sposób, wypłata środków z Twojego konta musi być przeprowadzona w taki sam sposób, jak ich uzupełnienie na Twoim koncie (czyli środki zdeponowane np. Za pomocą elektronicznego przelewu bankowego można wypłacić jedynie poprzez ich przelew na ten sam rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew). Możemy ustalić limity kwoty środków, które możesz wypłacić w określonym czasie. Zobowiązania Spółki do zwrotu środków Klientowi na jego żądanie pozostają w mocy w przypadku rozwiązania stosunku umownego z Klientem. Minimalna kwota wypłaty może wynosić co najmniej 10 USD. W przypadku, gdy Klient przeprowadził mniej niż pięć niezależnych transakcji, przy wypłacie środków z konta Klienta zostanie pobrana dodatkowa prowizja w wysokości 5%. W celu zapewnienia bezpieczeństwa środków Klientów Spółka może zażądać dodatkowej dokumentacji identyfikującej tożsamość Klienta przed wykonaniem zlecenia wypłaty (zgodnie z normami regulacyjnymi instytucji przeciwdziałających praniu pieniędzy (AML - Anti Money Laundering) lub firm zajmujących się obsługą kart bankowych). W takich przypadkach przedstawienie takiej dokumentacji jest warunkiem koniecznym do realizacji polecenia wypłaty. Możemy dokonywać niektórych rozliczeń za pomocą kart kredytowych za pośrednictwem naszych podmiotów stowarzyszonych. Zastrzegamy sobie prawo do uchwalenia wszelkich zasad, przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu pieniędzy, które uznamy za konieczne lub pożądane, aby zapobiec lub ograniczyć pranie pieniędzy, oszustwa lub inne przestępstwa lub działania, które naszym zdaniem mogą zostać na nas narzucone. odpowiedzialność lub szkody. Możemy, według naszego uznania, odmówić realizacji wniosku o wypłatę lub nałożyć ograniczenia na wypłatę jakiejkolwiek kwoty ze środków na koncie Klienta, jeśli podejrzewamy, że Klient naruszył warunki niniejszej Umowy. Zgadzasz się pokryć wszystkie koszty transakcji, w tym opłaty za wymianę walut i przelewy. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię wszelkimi kosztami transakcji, które napotkamy w trakcie korzystania przez Ciebie z usług Spółki. Klient zgadza się z faktem i przyjmuje do wiadomości konieczność zapłaty prowizji maklerskiej, spreadów, prowizji za przeniesienie dźwigni na następny dzień, opłat manipulacyjnych i / lub innych prowizji i potrąceń przewidzianych w strukturze potrąceń firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany struktury opłat licencyjnych według naszego uznania i bez dalszego powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich podatków, akcyzy i innych opłat, które muszą zostać zapłacone w związku z korzystaniem z Usługi Firmy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za obliczanie i płacenie wszystkich podatków naliczanych w kraju, którego jesteś rezydentem i które w taki czy inny sposób są wynikiem Twoich działań handlowych z wykorzystaniem usług Spółki. Nie zrzekając się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wszystkich płatności podatkowych, zgadzasz się, że jeśli takie roszczenie powstanie zgodnie z prawem danej jurysdykcji, Spółka może odliczyć podatek od kwot wynikających z Twojej działalności w firmie. ... Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia takich podatków i wystawienia rachunku za wszelkie podatki, do których może mieć zastosowanie niniejsza klauzula. Po utworzeniu konta i przed przetworzeniem wniosku o wypłatę możemy poprosić Cię o wypełnienie niektórych dokumentów podatkowych. Możemy zatrzymać wszystkie środki na Twoim koncie, dopóki nie dostarczysz nam tych dokumentów. Jeśli nie możesz ich nam dostarczyć w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania tych dokumentów, możemy tymczasowo zawiesić Twoje korzystanie z usług Firmy do czasu dostarczenia przez Ciebie tych dokumentów; lub całkowicie odmówić współpracy z usługą firmy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za poprawność danych swoich instytucji finansowych i zobowiązujesz się do niezwłocznego powiadamiania nas o wszelkich zmianach tych danych. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś odpowiedzialny za płatności dokonane przy użyciu nieprawidłowych danych (zarówno od nas, jak i od Ciebie), które powstają w wyniku podania nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji. Jeśli na Twoje konto wpłynęły jakiekolwiek środki (w postaci depozytu lub w wyniku transakcji), a następnie ustalimy, że jakakolwiek część tych środków została przelana na konto w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, możemy wypłacić środki otrzymane w wyniku naruszenia Umowy. oraz wszelkie powiązane prowizje ze środków pozostających na koncie. Alternatywnie możemy wystawić fakturę na kwotę podlegającą wypłacie i musisz ją zapłacić w ciągu nie więcej niż dwóch (2) dni roboczych od daty wystawienia faktury. Jeśli z jakiegokolwiek powodu (w tym strat wynikających z transakcji) jesteś zobowiązany zapłacić nam jakąkolwiek kwotę przekraczającą kwotę środków na Twoim koncie, możemy obciążyć Cię tą kwotą, a Ty jesteś zobowiązany zapłacić w terminie nie dłuższym niż (2) dni robocze od daty wystawienia faktury. Jeśli ustalimy lub mamy powody, by uważać, że korzystasz z usług Spółki z naruszeniem niniejszej Umowy (w tym z naruszeniem ograniczeń użytkowania), możemy według własnego uznania odmówić Ci prawa do korzystania z usługi i wstrzymać wszystkie środki na Twoim koncie, w tym środki które złożyłeś jako depozyt, a także zyski, premie i inne środki, które pojawiły się na koncie w wyniku transakcji.

Promocje i bonusy oraz fundusze kredytowe
Firma ma prawo oferować zarówno nowym, jak i obecnym klientom różne bonusy oraz możliwość uczestniczenia w różnych promocjach lub ofertach partnerów firmy. Możliwość wzięcia udziału w promocji oraz możliwość otrzymania premii lub pracy na środkach kredytowych partnerów jest przywilejem dla klienta, a klient może odmówić ich świadczenia według uznania Spółki. Warunki przyznawania bonusów i udziału w promocjach są wskazane w tej sekcji, a także na stronie internetowej Spółki. W niektórych przypadkach Spółka ma prawo do udzielania klientom premii na warunkach ustalanych indywidualnie z klientami. Od czasu do czasu firma może oferować ekskluzywne bonusy dla wybranych klientów VIP. Bonusy są przyznawane po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta.
Rodzaje bonusów:
a) Bonus od depozytu. Firma zapewnia określoną premię klientom, gdy klienci wpłacają środki na swoje konto. Wysokość premii jest określana przez Firmę jako procent kwoty zdeponowanej przez klienta. Określony bonus podlega przetwarzaniu przez klienta na następujących warunkach. Odpracowywanie każdego 1000 $ środków bonusowych odbywa się:
 • W przypadku otrzymania premii do 10 000 USD - wolumen obrotu musi osiągnąć 10 000 000 USD za każde 1000 USD otrzymanych środków bonusowych;
 • W przypadku otrzymania premii od 10 000 do 30 000 USD - wolumen obrotu musi osiągnąć 20 000 000 USD za każde 1000 USD otrzymanych środków bonusowych;
 • Po otrzymaniu premii powyżej 30 000 USD - wolumen obrotu musi osiągnąć 30 000 000 USD za każde 1000 USD otrzymanych środków bonusowych;
Jeśli klient ma dwa lub więcej kont w Firmie, warunki wypłaty premii podlegają spełnieniu dla każdego konta, w oparciu o kwotę premii przypisaną do każdego konta i liczbę transakcji dokonanych na wszystkich kontach. Dopóki warunek odreagowania bonusu na wszystkich kontach handlowych nie zostanie spełniony, wypłata środków bonusowych i dochodu handlowego nie jest dozwolona ze wszystkich kont handlowych. Jeśli klient otrzymał kilka bonusów, to dopóki wszystkie bonusy nie zostaną zrealizowane, wypłata środków bonusowych i dochodu z handlu jest niedozwolona. Podczas obliczania premii nie są brane pod uwagę transakcje otwierane w różnych kierunkach, transakcje skalpingowe i transakcje krótsze niż trzy minuty. Firma ma prawo do obciążenia środków bonusowych, a także całego dochodu uzyskanego z konta Klienta przy użyciu środków bonusowych bez powiadamiania klienta i bez uzyskania jego zgody, jeśli przez jakikolwiek okres dłuższy niż trzy miesiące od momentu uznania bonusu za spełnienie warunku po jego zakończeniu: - brak aktywności na rachunku handlowym Klienta; lub - aktualny stan konta Klienta (w tym otwarte pozycje) nie przekracza kwoty premii otrzymanej od Firmy. W przypadku podejrzenia oszustwa z odpracowaniem lub korzystaniem z premii, wynik handlowy można skorygować. Dopóki warunek uzyskania premii nie zostanie spełniony, wypłata środków bonusowych i dochodu handlowego jest niedozwolona. Po osiągnięciu wolumenu obrotu całe saldo konta wraz z depozytem, bonusami i zyskiem można wypłacić bez ograniczeń. Nie ma limitu czasu na spełnienie wymogu bonusu. Gdy Klient wypłaci środki z rachunku do czasu spełnienia warunków do wyegzekwowania premii, wszystkie otwarte pozycje na koncie Klienta są zamykane, a saldo środków na rachunku Klienta jest przeliczane według następującego wzoru: Pozostałe środki na rachunku klienta = saldo rachunku bieżącego (saldo) - kwota przekazanego bonusu (bonusy) - całkowity dochód uzyskany przez klienta ze wszystkich zamkniętych transakcji otwartych od momentu aktywacji bonusu (pod uwagę brany jest tylko dodatni całkowity dochód).
b) środki kredytowe banku partnera Określona pożyczka jest udzielana klientom przez Firmę lub partnera firmy na podstawie uzgodnień z klientami przed uzupełnieniem konta przez klientów, ale z zastrzeżeniem późniejszego uzupełnienia konta przez klientów. Zapewniając określony bonus, Firma i klient uzgadniają:
Kwota bonusu lub kredytu; Okres, w którym klient jest zobowiązany do uzupełnienia swojego konta (jeśli Firma nie uzgodni z klientem określonego terminu, strony postępują od 7 dni kalendarzowych); Kwota, o jaką klient musi uzupełnić swoje konto.

Jeśli klient nie wpłaci środków w uzgodnionej kwocie w uzgodnionym okresie, Firma ma prawo do obciążenia przewidzianej premii z góry, a także całego dochodu uzyskanego na koncie klienta za okres od daty premii z góry do obciążenia środków bonusowych lub kredytowych przez Firmę. Dopóki klient nie wpłaci środków w uzgodnionej kwocie na swoje konto lub dopóki Firma nie obciąży bonusu, konto klienta jest blokowane. Warunki wyliczenia premii zaliczkowej są podobne do warunków wyliczenia premii za uzupełnienie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub anulowania programu bonusowego, kredytowego i promocyjnego w dowolnym momencie. Warunki organizowanych przez Spółkę promocji oraz zasady uczestnictwa w promocjach są ustalane przez Spółkę i dodatkowo komunikowane klientom. O ile Spółka i klient dodatkowo nie uzgodnią inaczej, w przypadku gdy promocja wiąże się z przekazaniem klientowi środków bonusowych lub kredytowych, warunki wykorzystania tych środków bonusowych, możliwość wypłaty środków z konta oraz inne zasady określane są w sposób przewidziany dla bonusu uzupełniającego.

Polityka ochrony danych osobowych
Firma przestrzega korporacyjnej polityki ochrony danych osobowych; Akceptując niniejszą Umowę, zgadzasz się na te zasady. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki ochrony danych osobowych w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie odpowiednich zmian w serwisie Spółki bez specjalnego powiadomienia. Kontynuując korzystanie z usług Firmy po wprowadzeniu takich zmian, akceptujesz je, niezależnie od tego, czy faktycznie je przeczytałeś. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także na transgraniczne przekazywanie danych poza terytorium państwa stałego zamieszkania. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się jako czynności / operacje Spółki na danych osobowych, w tym gromadzenie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie / aktualizowanie / modyfikacja, wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie), depersonalizacja, blokowanie i niszczenie jakichkolwiek danych osobowych oraz prawo do publikacji danych osobowych w sposób publiczny. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient wyraża z własnej woli i w interesie. Za publicznie dostępne dane osobowe uważa się: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, datę urodzenia, miejsce stałego zamieszkania oraz inne informacje związane z identyfikacją podmiotu danych osobowych. Klient rozumie treść działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i potrzebę ich wykonywania oraz wie o prawie odmowy wyrażenia zgody. Zgoda wchodzi w życie z chwilą akceptacji Umowy przez Klienta i obowiązuje do dnia wycofania zgody przez Klienta.

Ostrzeżenie o ryzyku
Przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że korzystanie z usług Firmy, w tym realizacja jakiejkolwiek transakcji, odbywa się na Twoje własne ryzyko. Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższego, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że korzystanie z usługi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, które jest wskazane w „Ujawnieniu Ryzyka" w tej usłudze i stanowi część niniejszej Umowy. Twoja akceptacja i akceptacja warunków Umowy automatycznie oznacza akceptację oświadczenia o ryzyku i wszystkich jego warunków. Rozumiesz, że handel na rynku walutowym niesie ze sobą ryzyko strat. Prosimy o odpowiedzialną ocenę tego, jak te ryzyka są dla Ciebie akceptowalne. Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi zagrożeniami, oceniłeś możliwe konsekwencje swoich działań i w pełni je akceptujesz.

Ograniczenie odpowiedzialności i zrzeczenie się gwarancji
W żadnych okolicznościach Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, niezamierzone, nieprzewidywalne, prawne, karne szkody wynikające z jakiegokolwiek aspektu korzystania przez Klienta z usług i materiałów Spółki, niezależnie od tego, czy straty te są wynikiem:
 1. Twoje użycie, niewłaściwe użycie lub niemożność korzystania z usług Firmy;
 2. Wszelkie Twoje decyzje dotyczące wykonania określonych operacji i wszelkie powody podjęcia takich decyzji;
 3. Przypadkowe lub celowe zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług Spółki, jej modyfikacje, zmiany.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta z usług, produktów i informacji osób trzecich, prezentowanych lub reklamowanych w związku z korzystaniem z usług Spółki.
W przypadku zaangażowania się w spór sądowy z osobą trzecią, zwalniasz Firmę i jej pracowników od roszczeń, roszczeń i strat (rzeczywistych i przewidywalnych szkód wtórnych) wszelkiego rodzaju lub rodzaju, znanych i nieznanych, oczekiwanych lub nieoczekiwanych, nazwanych lub nienazwanych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związany z takimi sporami i / lub usługami Spółki. W pełni zgadzasz się, że korzystasz z usług Firmy wyłącznie według własnego uznania i sam oceniasz ryzyko. Usługa Spółki jest oferowana do użytku „tak jak jest" i bez żadnych gwarancji i warunków, wyraźnych lub dorozumianych. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na pewne ograniczenia odpowiedzialności lub zrzeczenie się gwarancji przewidzianych w niniejszej Umowie. W takich przypadkach Spółka działa zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi takich jurysdykcji.

Rozwiązywanie sporów
Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie spory lub sytuacje nieuregulowane niniejszą Umową muszą być rozstrzygane przez kierownictwo Firmy w sposób, który uzna za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich. Wyrażasz zgodę na nieodwołalne przekazanie osobistej jurysdykcji sądom w Wielkiej Brytanii. Zgadzasz się również, że wszelkie działania lub przesłuchania zainicjowane na podstawie niniejszej umowy mogą być prowadzone z Tobą osobiście przez e-mail, z takim samym skutkiem, jak gdybyś był obecny w Wielkiej Brytanii. Poniżej odmawiasz:
od roszczeń, że dana jurysdykcja nie jest dogodna dla roszczenia lub postępowania sądowego;
ochrona w postaci braku osobistej jurysdykcji w związku z powyższym.
Jeśli masz z nami jakikolwiek spór, zgadzasz się przede wszystkim powiadomić nas o takim sporze, opisując go i podając uzasadnioną podstawę dla tego sporu pod adresem disputes@bullsandbearstrades.com, zanim zaczniesz działać prawnie działania. Następnie masz obowiązek zapewnić nam rozsądny czas na odpowiedź i przetworzenie Twojego zawiadomienia. Firma zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym sześćdziesięciu (60) dni.

Postanowienia końcowe
Niniejsza Umowa oraz fakt, że korzystasz z usług Spółki nie oznaczają partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, agencji, franczyzy, biura sprzedaży ani stosunku pracy. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ma na celu przeniesienia praw lub szkód na osoby trzecie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy (w tym wszelkich dokumentów, do których się ona odnosi lub które zawiera) w dowolnym czasie z obowiązkiem ich opublikowania na stronie internetowej Spółki. Przyjmujesz do wiadomości, że kontynuując korzystanie z usług Firmy po wprowadzeniu tych zmian, akceptujesz te zmiany, niezależnie od tego, czy faktycznie je przeczytałeś. Niniejsza Umowa w najnowszej obowiązującej wersji (w tym wszelkie dokumenty, do których się odnosi lub która zawiera) jest Umową między Tobą a Firmą i unieważnia wszystkie umowy między Tobą a Firmą, które ją poprzedzały. Niezastosowanie się przez Spółkę do któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się praw Spółki określonych w niniejszej Umowie. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za nieważne na korzyść ważnego i wykonalnego postanowienia, które jest jak najbardziej zbliżone do istoty pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy ... Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę (w tym wszelkie dokumenty, do których się ona odnosi lub które zawiera), zgadzasz się ze wszystkimi jej postanowieniami bez wyjątku, na własną prośbę oceniasz atrakcyjność zawarcia niniejszej Umowy i nie polegasz na żadnych prezentacjach, gwarancjach lub oświadczenia inne niż określone w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa nie przewiduje przenoszenia praw ani udzielania sublicencji, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskaliśmy naszą pisemną zgodę, ale umożliwia nam cesję lub przenoszenie naszych praw bez ograniczeń. Możemy odsprzedawać, przenosić lub cedować nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez ograniczeń i bez powiadomienia lub zgody użytkownika. Siła wyższa. Nie odpowiadamy za rozsądne opóźnienie lub niemożność wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z powodu klęsk żywiołowych (klęski żywiołowe), aktów terrorystycznych, strajków, embarga, pożarów, wojen i innych przyczyn od nas niezależnych (dalej - siła główne okoliczności). W przypadku działania siły wyższej możemy, według własnego uznania, zakończyć lub zawiesić usługę i / lub anulować, zamknąć wszelkie otwarte transakcje i / lub je cofnąć. Tytuły sekcji w niniejszej Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają znaczenia prawnego. Użyty w Umowie termin „w tym" ma charakter poglądowy i nie stanowi ograniczenia. W przypadku, gdy Umowa (w tym dokumenty, do których podane są linki) zostanie przetłumaczona i udostępniona w języku innym niż angielski, w przypadku konfliktu obowiązuje wersja angielska Umowy. Korzystanie przez użytkownika z usługi Spółki jest ściśle ograniczone warunkami niniejszej Umowy (w tym dokumentów, do których odwołuje się tekst niniejszej Umowy) i ograniczeniami technicznymi związanymi z usługą.

Umowa zawiera również następujące załączniki:
 • Ostrzeżenie o ryzyku
 • Polityka prywatności
 • Warunki handlowe i inne informacje związane z warunkami handlowymi publikowane na stronie internetowej Spółki
Uznaje się, że niniejsza umowa została zawarta między Spółką w Londynie w Wielkiej Brytanii. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą akceptacji przez Klienta niniejszej Umowy (w tym dokumentów, do których odwołuje się tekst). Klient akceptuje niniejszą Umowę, rejestrując klienta na stronie internetowej firmy i otwierając rachunek handlowy
Bulls&Bears trades LIMITED podlega ustawie o skonsolidowanych papierach wartościowych od 2007 do 20 grudnia 2018 r. Strona internetowa (www.bullsbearstrades.com) jest obsługiwana przez Bulls&Bears Trades LIMITED. Agent rozliczeniowy: 30 Churchill Place, Londyn, E14 5EUE, WIELKA BRYTANIA.

Ostrzeżenie o ryzyku: Nasze produkty są sprzedawane z depozytem zabezpieczającym i niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka i istnieje możliwość utraty całego kapitału. Te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ryzyku. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,57% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o Ryzyku.

Platforma handlowa NIE jest dostępna dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub w inny sposób są pełnoletnie w swoim kraju zamieszkania (zwanych dalej „Niepełnoletnimi”) lub które w inny sposób nie mogą zawierać prawnie wiążących umów zgodnie z prawem (prawami) ) obowiązujące w ich kraju zamieszkania lub, w przypadku osób prawnych, w ich kraju utworzenia, rejestracji i/lub domicylu.

Należy pamiętać, że Bulls&Bears Trades nie oferuje usług mieszkańcom USA i Kanady. Zarejestrowany adres: 30 Churchill Place, Londyn, E14 5EUE, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO.