Uczciwość i przejrzystość
Polityka prywatności BULLS&BEARS TRADES
BULLS&BEARS TRADES („Spółka") przywiązuje najwyższą wagę do poufności i ochrony danych osobowych naszych Klientów. Przechowujemy i przetwarzamy informacje otrzymane od Klientów na komputerach chronionych przez nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

Nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać danych osobowych stronom trzecim w żadnym celu bez Twojej zgody, zgodnie z Umową o świadczenie usług. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez nas zgodnie z naszą polityką prywatności i zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług.

Dane osobowe otrzymane od Klienta mogą obejmować: Dane osobowe, które Klient samodzielnie wskazuje we wnioskach, kwestionariuszach i formularzach do otwarcia konta: imię i nazwisko, adres zameldowania, obywatelstwo, data urodzenia, dane paszportowe, osobisty numer telefonu komórkowego; Dokumenty dostarczone przez Klienta w celu potwierdzenia przelewu środków: polecenia zapłaty, wyciągi bankowe, kopie karty kredytowej itp.

Wykorzystywanie danych osobowych
Firma może wykorzystywać dane osobowe Klienta do:
Potwierdzenie tożsamości;
Przetwarzanie transakcji Klienta;
Informowanie o rozszerzeniu listy usług i produktów świadczonych przez Spółkę;
Świadczenie innych usług.

Osoby trzecie
Firma ma prawo przekazywać Dane osobowe Klienta stronom trzecim: spółkom stowarzyszonym, bankom, audytorom, agentom Spółki, w tym agentom płatniczym, lub innym osobom (zwanym dalej Stronami Trzecimi) wyłącznie w celu wypełnienia warunków Umowy o świadczenie usług przez Firmę. Firma gwarantuje przestrzeganie niniejszej Polityki przez Osoby Trzecie oraz podjęcie przez te osoby niezbędnych środków w celu ochrony poufnych informacji Klientów. Spółka ma prawo do udzielania poufnych informacji o danych osobowych Klienta podmiotom trzecim niebędącym Powiernikami, tylko w przypadku otrzymania oficjalnego wniosku od odpowiednich upoważnionych organów.

Wykorzystanie informacji
Rejestrując konto w Spółce, zgodnie z niniejszą Polityką, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych, jak również na ich przetwarzanie, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Klient zgadza się, że pliki cookie mogą być używane na niektórych stronach witryny internetowej Spółki, aby zapewnić Klientom szybszy i wygodniejszy dostęp. Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików Cookies, wówczas większość nowoczesnych przeglądarek internetowych pozwoli Klientowi je odrzucić, jednocześnie umożliwiając Klientowi odwiedzenie strony internetowej Spółki bez żadnych ograniczeń. Jeśli nie zgadzasz się z takim traktowaniem Twoich informacji, powstrzymaj się od korzystania z naszych usług.
Ostrzeżenie o ryzyku
Celem niniejszego zawiadomienia jest poinformowanie Klientów o potencjalnych zagrożeniach związanych z realizacją operacji handlowych na rynkach finansowych (w tym na rynku Forex).
Ta uwaga może nie ujawniać wszystkich potencjalnych zagrożeń ze względu na różnorodność możliwych sytuacji.

Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług. Wszystkie terminy i pojęcia użyte w niniejszym Powiadomieniu należy interpretować w znaczeniu nadanym w Umowie o świadczenie usług.

Operacje na rynkach finansowych mogą przynosić zarówno duże potencjalne zyski, jak i wiążą się z potencjalnymi ryzykami związanymi między innymi z efektem dźwigni finansowej oraz dużą zmiennością instrumentów wykorzystywanych w obrocie na rynkach finansowych.
Akceptując Umowę o świadczenie usług, Klient w pełni bierze pod uwagę i przyjmuje na siebie ryzyka określone w niniejszym Powiadomieniu.

Firma zaleca dokładne rozważenie, czy ryzyko wynikające z transakcji na rynkach finansowych jest akceptowalne dla Klientów, biorąc pod uwagę ich cele i możliwości finansowe.
Spółka zdecydowanie zaleca Klientom zapoznanie się ze wszystkimi głównymi materiałami zawartymi na stronie internetowej http://www.bulls-and-bears-trades.com/ w celu pełnego zrozumienia zarówno handlu na rynkach finansowych, jak i ryzyka związanego z obrotem na rynkach finansowych.

Firma przypomina również, że przekazywane użytkownikom prognozy są wynikiem analitycznej oceny sytuacji na rynku finansowym i nie są w żaden sposób rekomendacją dla Klientów do otwierania transakcji i tworzenia własnej strategii handlowej.

Wszystkie operacje wykonywane przez Klientów na rynkach finansowych są wykonywane przez Klientów na własny koszt, według ich uznania i na własne ryzyko. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wzięcie pod uwagę wszystkich potencjalnych ryzyk, wykorzystanie własnych środków finansowych, wybranej strategii handlowej oraz wyników przeprowadzonych transakcji. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą powstać dla Klientów w wyniku transakcji dokonywanych przez Klientów, w tym w przypadku korzystania z prognoz otrzymywanych przez Klientów od Spółki.

Firma zdecydowanie zaleca Klientom składanie zleceń stop loss w celu ograniczenia możliwych strat.
Korzystanie z narzędzi programowych i sprzętowych do transakcji na rynkach finansowych niesie ze sobą potencjalne ryzyko strat finansowych w wyniku awarii lub powolnego działania systemów informacyjnych, komunikacyjnych, elektronicznych i innych. Klient zgadza się, że informacje przesłane pocztą elektroniczną w formie niezaszyfrowanej nie są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Klient przejmuje ryzyko nieuprawnionego dostępu osoby trzeciej do możliwości dokonywania transakcji w imieniu Klienta.

Klient ponosi ryzyko strat finansowych, które mogą być spowodowane siłą wyższą.

Klient przyjmuje na siebie ryzyko we wszystkich przypadkach, gdy wykonywanie transakcji przez osoby fizyczne na rynkach finansowych, w szczególności na rynku Forex, jest zabronione lub ograniczone przez ustawodawstwo kraju zamieszkania Klienta. Niezależnie od tego, czy Klient powiadomił Spółkę o istnieniu takiego zakazu wobec Klienta (w tym informacje o miejscu stałego zamieszkania Klienta, czy Klient posiada obywatelstwo danego kraju, o posiadaniu innego obywatelstwa itp.), Czy też nie poinformował o wszystkich zagrożeniach, wynikające ze specyfiki regulacji w danym kraju w zakresie dostępu osób fizycznych do obrotu na rynkach finansowych, w tym rynku Forex, ponosi wyłącznie Klient. Spółka informuje Klientów, że w wielu jurysdykcjach realizacja działań zapewniających Klientom dostęp do rynków finansowych, w szczególności działalność na rynku Forex, jest zabroniona lub istotnie ograniczona, w związku z czym Spółka obecnie nie prowadzi działalności na terytorium tych jurysdykcji. W szczególności Spółka nie prowadzi działalności w Stanach Zjednoczonych ani w Izraelu.

Jednocześnie ze względu na fakt, iż świadczone przez Spółkę usługi dostępu do rynków finansowych mają charakter publiczny, a także mając na uwadze fakt, że Klienci samodzielnie decydują się na poinformowanie Spółki o posiadaniu lub braku obywatelstwa danego kraju, miejsca ich stałego zamieszkania, a także z uwagi na fakt, że Spółka nie ma technicznej możliwości śledzenia z terytorium jakiego kraju Klient prowadzi działalność handlową (w tym ze względu na obecność programów VPN, które ukrywają rzeczywistą lokalizację Klienta, jak również ze względu na możliwość przemieszczenia drugi w okresie świadczenia usługi) - wszelkie ewentualne negatywne konsekwencje w związku z powyższym ponosi bezpośrednio Klient.

Wyrażając zgodę na warunki Umowy o świadczenie usług, Klient potwierdza, że zapoznał się z legalnością uczestnictwa Klienta w obrocie na rynkach finansowych, ocenił konsekwencje jego działań oraz udzielił Spółce wyczerpujących informacji o swoim statusie.

Akceptując warunki Umowy o świadczenie usług, Klient zostaje ostrzeżony, że stosunki między Stronami reguluje Umowa z Użytkownikiem. W razie potrzeby strony mogą uzgodnić i podpisać inne umowy uzupełniające i określające wzajemne prawa i obowiązki. Umowy te są ważne tylko wtedy, gdy są podpisane przez Klienta i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Spółki z pieczęcią Firmy.

Klient jest ostrzegany, że wszelkie umowy podpisane w imieniu Firmy przez osobę nieupoważnioną lub niezawierające pieczęci Firmy nie nakładają na Firmę żadnych zobowiązań.
Bulls&Bears trades LIMITED podlega ustawie o skonsolidowanych papierach wartościowych od 2007 do 20 grudnia 2018 r. Strona internetowa (www.bullsbearstrades.com) jest obsługiwana przez Bulls&Bears Trades LIMITED. Agent rozliczeniowy: 30 Churchill Place, Londyn, E14 5EUE, WIELKA BRYTANIA.

Ostrzeżenie o ryzyku: Nasze produkty są sprzedawane z depozytem zabezpieczającym i niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka i istnieje możliwość utraty całego kapitału. Te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ryzyku. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73,57% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o Ryzyku.

Platforma handlowa NIE jest dostępna dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub w inny sposób są pełnoletnie w swoim kraju zamieszkania (zwanych dalej „Niepełnoletnimi”) lub które w inny sposób nie mogą zawierać prawnie wiążących umów zgodnie z prawem (prawami) ) obowiązujące w ich kraju zamieszkania lub, w przypadku osób prawnych, w ich kraju utworzenia, rejestracji i/lub domicylu.

Należy pamiętać, że Bulls&Bears Trades nie oferuje usług mieszkańcom USA i Kanady. Zarejestrowany adres: 30 Churchill Place, Londyn, E14 5EUE, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO.